odstúpenie od kúpnej zmluvy / vrátenie tovaru do 14 dní

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY / VRÁTENIE TOVARU DO 14 DNÍ

Meno, priezvisko, titul: .........................................................................................

Bydlisko: .........................................................................................

Telefónne číslo/ email: .........................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa §8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou DEAC s. r. o. zo sídlom Marikovszkého 12, 048 01 Rožňava, IČO: 43884601, (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo faktúry: .........................................................................

Dátum objednania (vystavenia faktúry): .........................................................................

Dátum prijatia tovaru: .........................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a cena podľa faktúry)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Celková suma vracaného tovaru .............................Euro 

Spôsob vrátenia/doručenia tovaru:

.................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku:............................................................................

.................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru alebo nesie známky použitia a nie je ho ďalej predať ako nový.

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ....................................................................

Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru a odstúpenia od kúpnej zmluvy sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach v článku VI.

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

 

 

V ..................................., dňa ................................, podpis spotrebiteľa .......................................