Obch.podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

 

sídlo firmy a fakturačná adresa:

DEAC s.r.o. , Marikovszkého 12, 048 01  Rožňava

IČO: 43884601  , DIČ: 2022528134 , IČ DPH: SK2022528134

obch. register: OR SR Košice, odd.:Sro, Vložka č.: 21013/V

bankový účet:  2627118431 / 1100   ,  IBAN:  SK8111000000002627118431

 

adresa prevádzky:

DEAC s.r.o. , Námestie baníkov 3, 048 01  Rožňava, 058 7331 838

 

zodpovedná osoba a kontakt:

Ing. Peter DEAK, deac@deac.sk , mobil: 0905 324 431

 

1) O registrácii

V tomto eshope sa môžu registrovať súkromné osoby, podnikateľské subjekty ako aj dealeri. Objednávky nie je možné uskutočniť bez registrácie.

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. 

 

3) dopravA TOVARU :

Osobný odber

Osobný odber je možný po predchádzajúcej dohode medzi predajcom a kupujúcim (telefonicky, emailom)  

Tovar doručovaný KURIÉRSKOU SLUŽBOU

Tovar je doručovaný prepravnou balíkovou firmou Geis Parcel Serice, Remax alebo Poštovým kuriérom.
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. 
Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 

6) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade zásielkoveho dodania tovaru je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovných podmienok:

-spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom)
-tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale
-tovar nesmie byť použitý, poškodený, zašpinený, musí byť v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke
-tovar musí byť kompletný (príslušenstvo, návod na použitie, záručný list, atď.) spolu s dokladom o kúpe

TOVAR POSIELAJTE LEN DOPRAVCOM, KTORÝ DORUČÍ TOVAR NA ADRESU NAŠEJ PREVÁDZKY ( DEAC s.r.o.,  Nám. baníkov 3, 04801 Rožňava,  e-mail: deac@deac.sk,  tel: 0905 324 431 ).  Neposielajte tovar poštou, ani na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť. 

Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu tovaru od neho prijatú na základe zmluvy bez zbytočného odkladu. Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku spotrebiteľom výslovne zvoleným iným spôsobom doručenia (napr. expresné doručenie do 24 hodín), ako je najlacnejší a bežne prijateľný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim nie je predávajúci povinný spotrebiteľovi uhradiť.

Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Po kontrole vráteného tovaru a splnení uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 

7) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte faktúru so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na náš bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
osobný odber - platbu môžete uskutočniť v hotovosti alebo platobnou kartou 

8) Reklamačný poriadok

V prípade poruchy výrobkov počas záručnej doby, nás kontaktujte emailom (deac@deac.sk) alebo telefonicky (0905 324 431) a čo najpresnejšie popíšte závadu ako aj podmienky pri ktorých nastala a ako sa prejavuje.

Po našom predbežnom schválení reklamácie nám zašlite výrobok s popisom závady a dokladom o kúpe, riadne vyčistený, kuriérom alebo osobne na adresu:  DEAC s.r.o. , Námestie baníkov 3, 048 01  Rožňava, 058 7331 838.

Preprava k nám je hradená stranou kupujúceho, od nás stranou predávajúceho. Ak nie je dohodnuté inak, zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) ako ste ju prevzali pri kúpe. Vždy zaistite dostatočné balenie ( najlepšie kartón), tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k poškodeniu tovaru. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za zmeny vlastností a škody vyplývajúci z prevádzky produktov, z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje záruka.

O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom.

U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

9) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom 201407749.
Súkromie našich zákazníkov plne rešpektujeme, avšak pre vybavenie objednávky a odoslanie tovaru potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre vystavenie faktúry, zaslanie tovaru a komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že si neželáte, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našich systémoch, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámka k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.elektrobike.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi našich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, alebo pri objednávaní tovaru, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".
 
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.elektrobike.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takomto prípade neploatia vyššie uvedeneé pravidla manipulácie s dátami.
Prijatím obchodných podmienok kupujúci súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním, archivovaním a používaním údajov o ňom a o ním uzatvorených obchodoch prostredníctvom internetového predaja za vyššie stanovených podmienok, a to počas doby neurčitej, najneskôr však do odvolania tohto súhlasu zo strany kupujúceho. Spracovaním osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

 

10) ALTERNATÍVNY SPôSOB RIEŠENIA SPOROV

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@elektrobike.sk 
  2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.